Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
pro poskytování prostor bez jakýchkoli dalších služeb
v areálu PARKING CENTRUM MILOVICE
(dále také jako „Nehlídané prostory“)

Preambule a vymezení pojmů
1. Tento Provozní řád pro poskytování prostor bez jakýchkoli dalších služeb v areálu PARKING CENTRUM MILOVICE (dále také jako „Provozní řád“) vydává majitel areálu, (dále jen Správce“).
2. Areál PARKING CENTRUM MILOVICE se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí nemovitosti, které jsou ve vlastnictví majitele, nacházející se na adrese MILOVICE Topolová 915, k. ú. Benátecká Vrutice, vše vedené Katastrálním úřadem Nymburk.
3. Ustanovení tohoto Provozního řádu platí pro veškeré nehlídané prostory tj. garáže a sklady v areálu PARKING CENTRUM MILOVICE (dále jen „prostory PCM“).
4. Tento Provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru PCM a využívají služby prostoru PCM. Tyto osoby jsou povinny se Provozním řádem řídit. Vstupem do prostoru PCM Uživatelé souhlasí s tímto Provozním řádem.
5. Správce v rámci své podnikatelské činnosti mimo jiné zabezpečuje rezervaci prostoru PCM a úhradu za ně (poplatek za parkování a nájemné).
6. Dohoda (nájemní smlouva), uzavřená mezi Správcem jako vlastníkem prostor PCM a Držitelem, je uzavírána s odkazem na Provozní řád, který tvoří její nedílnou součást. Držitel svým podpisem Dohody souhlasí se zněním Provozního řádu a prohlašuje, že je s ním seznámen. Odchylná ujednání v Dohodě mají před Provozním řádem přednost.
7. Práva a povinnosti Správce a Držitele výslovně v Dohodě neupravené se řídí tímto Provozním řádem.
8. Provozní řád je volně k nahlédnutí u vjezdu do prostor PCM a na www.milovicegaraze.cz.

Nehlídaný prostor se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí garáž určená pro parkování vozidla a sklady nacházející se v prostorech PCM.

Garáží se rozumí uzamykatelná garáž pro parkování vozidla označená číslem a určená pouze konkrétnímu uživateli v prostoru PCM.

Skladem se rozumí uzamykatelný prostor pro skladování věcí předem známých a odsouhlasených Správcem v prostoru PCM.

Dohodou (nájemní smlouvou) se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí Dohoda o rezervaci prostoru PCM, uzavřená mezi Správcem jako vlastníkem a Držitelem, jejímž předmětem je rezervace Nehlídaného prostoru.

Uživatelem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí zejména řidič vozidla, užívající prostor PCM (především, avšak nikoliv výlučně na základě Dohody) nebo jakýkoliv jiný Uživatel Nehlídaného parkoviště (včetně Chodce), či jakákoliv jiná osoba nacházející se na Nehlídaném parkovišti.

Držitelem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí osoba (Uživatel), která uzavřela se Správcem Dohodu, na základě které Správce rezervuje garážové stání nebo sklad v areálu prostoru PCM a jenž zaplatil nájemné nejpozději v den splatnosti, tj. každý 25. den předchozího kalendářního měsíce (platba předem).

Chodcem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí především jakákoliv osoba nacházející se v prostoru PCM mimo dopravní prostředek, dále Uživatel nebo jeho spolujezdec, pokud opustí v prostoru PCM Vozidlo.

Vozidlem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí motorová vozidla a motocykly, bicykly.

Klíč, ovladač se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí klíč nebo ovladač, který předá Správce Uživateli, který užívá prostor PCM na základě Dohody. Výše zálohy za ovladač činí 500 Kč.

Kauce (jistina)pronajímatel bude z této kauce hradit například nezaplacené nájemné nebo náklady na odstranění škody na pronajatém majetku (vyklizení apod.), zaviněné nájemcem, popř. při nevrácení klíče. Po ukončení nájmu pronajímatel tuto kauci vrátí nájemci do 5 dnů (v plné výši nebo její zůstatek). Kauce nepředstavuje zálohu na poslední splátku nájemného. Výše kauce činí 3.000,-Kč.

1. Obecná ustanovení
1.1. Prostory PCM mohou být monitorovány kamerovým systémem.
1.2. Prostory PCM nejsou vytápěny, větrání je přirozené.
1.3. Protipožární ochrana je zajištěna rozmístěním ručních hasicích přístrojů.
1.4. Přístup do prostor PCM je umožněn samoobslužně 24 hodin denně.
1.5. Přístup do prostor PCM mají pouze uživatelé, ostraha a osoby vykonávající běžnou údržbu, revizi a opravu prostor PCM, pověřené Správcem.
Do prostor PCM mají neoprávněné osoby přísný zákaz vstupu.

2. Provoz prostoru PCM
2.1. Ve všech prostorách PCM platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na Pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který jsou Uživatelé povinni bezpodmínečně dodržovat. Zejména je nutné dbát na dodržování „Přednosti zprava“.
2.2. Ve všech prostorách PCM je stanovena nejvyšší povolená rychlost 5 km/hod. a povinnost Jízdy s rozsvícenými světly.
2.3. Do všech prostor vnitřních garáží je zakázán vjezd a parkování vozidel na pohon LPG a vozidel jejichž rozměry překračují max. výšku vozidla 2,1 m a váhu 3,5 t.
2.4. V prostorách PCM je zakázáno parkování mimo své gařáže, na příjezdové komunikaci a v centrální příjezdové chodbě. K tomuto účelu slouží vyhrazená venkovní plocha „ Reserve”.
2.5. Vozidlo chvilkově odstavené mimo garáž nesmí bránit příjezdu a odjezdu ostatních vozidel, popř. nastupování a vystupování z nich. Toto platí v celém prostoru PCM i na příjezdové komunikaci.
2.6. Do prostor PCM mohou vjíždět pouze uživatelé s právem parkování v příslušných garážích.
2.7. Po odstavení vozidla musí být ihned vypnut motor, ten smí být v chodu pouze po dobu nezbytně nutnou k příjezdu a odjezdu vozidla a to z důvodu hromadění výfukových plynů a hluku.
2.8. V prostorách PCM není dovoleno na vozidlech provádět opravy většího rozsahu, mýt vozidla a doplňovat pohonné hmoty. Nesmí docházet ke znečištění prostor PCM. Z odstaveného vozidla nesmí odkapávat nebo unikat provozní kapaliny (benzín, nafta, olej).
2.9. Chodci se musí v prostorách PCM pohybovat s maximální opatrností a musí dohlížet na bezpečnost dětí či jiných osob, za které jsou odpovědni, které se s nimi v prostoru PCM nacházejí.
2.10. Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užíváním prostor PCM.
2.11. Vjezdová vrata vnitřních garáží musí být v případě mrazu uzavřena okamžitě po průjezdu vozidla.
2.12. Uživatel je povinen zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu.

3. Práva a povinnosti Správce
3.1. Správce rozhoduje o všech stavebních úpravách prováděných v prostorách PCM.
3.2. Správce je oprávněn provádět kontroly dodržování všech ustanovení tohoto provozního řádu. Kontrolu jsou oprávněni provádět dále pověření zástupci určení Správcem a ostraha objektu.
3.3. Správce zajišťuje provedení požárních revizí a technických zařízení, úklid společných prostor a úklid garáží (na požádání) zdarma 2x ročně strojním mytím . Uživatelé jsou povinni z důvodu úklidu uvolnit v ohlášeném termínu plochy garážových stání. Termín bude vyvěšen na informační tabuli min. 7 dní předem.
3.4. Správce, jakožto provozovatel prostor PCM nenese žádnou odpovědnost za zaparkovaná vozidla, věci v nich ponechané, za škody způsobené osobám, zvířatům či na věcech nalézajících se v poskytnutém prostoru PCM a není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci (jako ozbrojená loupež, samovznícení zaparkovaného vozidla, vlivy počasí (sníh, náledí,…), války, teroristického útoku, sabotáže apod. Uživatel je tímto upozorněn, že vjezdem do prostor PCM výslovně akceptuje, že Správce, jakožto provozovatel prostor PCM, odpovědnost ve smyslu výše uvedeném nenese.
3.5. Případné pojištění pronajatého prostoru si každý Uživatel zajistí sám na vlastní náklady.

4. Práva a povinnosti Uživatelů
4.1. Uživatelé prostor PCM jsou povinni uposlechnout pokynů Správce a jsou povinni umožnit kontrolu příslušné garáže a skladu.
4.2. Uživatelé jsou povinni v prostoru PCM důsledně dodržovat provozní řád, dopravní, požární a bezpečnostní předpisy a jakoukoliv závadu ohlásit neprodleně Správci.
4.3. V prostorech PCM je dále zakázáno:
a) konzumace alkoholických nápojů a psychotropních látek.
b) provádět jakékoliv stavební úpravy bez předchozího písemného povolení.
c) přespávat a jinak pobývat v prostoru PCM.
d) stání na místech bránících provozu a omezování ostatních uživatelů.
e) ponechat osoby, cennosti a zvířata v zaparkovaných vozidlech, zákaz volného pohybu zvířat v celém areálu.
f) pohyb domácích zvířat v prostoru PCM je povolen pouze za předpokladu zajištění, že nezpůsobí škodu ostatním Uživatelům, to zejména znamená, že psi nebudou znečišťovat okolí, musí být na vodítku a musí nosit ochranný košík.
g) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
h) přísně je zakázáno zasahovat do elektrického zařízení.
i) skladovat hořlavé, výbušné, toxické či jinak nebezpečné látky a předměty, které by mohly být příčinou vzniku a šíření požáru
j) poškozovat a znečišťovat jakékoliv věci v prostoru PCM.
k) obtěžovat ostatní uživatele nadměrným hlukem a je zakázáno používat výstražné zvukové znamení.
l) ponechávat zbytečně spuštěný motor.
m) zavírat nebo zakrývat větrací otvory.
n) v době od 22.00 do 6.00 hod rušit noční klid.
o) umožnit vědomě vstup či vjezd cizím osobám nebo jim zapůjčit klíč popř. ovladač.
Ten, kdo jim toto umožní, přebírá za ně a vzniklou škodu plnou zodpovědnost.
p) prudké brzdění a rozjíždění s prokluzem kol s následkem poškození ochranného nátěru podlahy.
q) zdržovat se v prostoru PCM déle než je nezbytně nutné k parkování či manipulaci s nákladem.

r) zákaz skladování zboží a výrobků podléhajících  rychlé zkáze a zboží lákající hlodavce a škodlivý hmyz.

Prostory PCM nejsou určeny k rekreaci, ani k jinému trávení volného času !

V případě požáru jsou všechny osoby přítomné v prostoru PCM povinny se řídit pokyny Správce, ostrahy, popřípadě zasahujících Hasičů či Policie ČR nebo Městské policie.

Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoliv nehody či škody způsobené neopatrností, s úmyslem nebo z jiných důvodů, zejména v důsledku porušení tohoto provozního řádu. O způsobení jakékoliv nehody či škody jsou Uživatelé povinni informovat Správce, ostrahu nebo obsluhu prostoru PCM okamžitě po zjištění, nejpozději však před jeho opuštěním.

Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvní povinnosti nebo povinnosti stanovené právními předpisy způsobí Správci nebo jiné osobě.

Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne Správci ztrátou, krádeží nebo poškozením či zničením klíče nebo ovladače. V tomto případě je Správce oprávněn požadovat po Uživateli úhradu paušálního poplatku ve výši 500,- Kč za vystavení nového klíče nebo ovladače. Tím není dotčeno právo Správce
na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zneužitím klíče nebo ovladače třetí osobou. Ztrátu nebo odcizení klíče nebo ovladače je Uživatel povinen ohlásit Správci.

Uživatel po skončení nájmu předá Správci svěřené prostory čisté a ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím na běžné opotřebení. Pokud tak neučiní, bude na opravu a údržbu (uvedení do původního stavu) použita celá Kauce.

5. Sankce a jejich uplatnění
Vlastník si vyhrazuje právo udělit uživateli, který porušil provozní řád prostoru PCM následující sankce:

Znečištění a neuklizení prostoru 1000 Kč
Opakované porušení provozního řádu 1000 Kč
Neoprávněné stavební úpravy 10000 Kč
Ztráta klíče nebo ovladače 500 Kč

6. Sankce za pozdní platbu

Do 25. dne v měsíci bez sankce
Od 25. do 31. dne v měsíci penále 100 Kč/den
Po 31. dni v měsíci výpověď nájemní smlouvy, zamezení přístupu, vyklizení úklidovou firmou, propad kauce pro účely úhrady za úklid

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Správce si vyhrazuje právo případný spor s Uživatelem řešit domluvou.
7.2. Opakované porušení provozního řádu anebo nezaplacení nájmu o více než 5 dní povede k okamžitému odstoupení od nájemní smlouvy a to bez nároku vrácení již uhrazeného nájemného a k elektronickému zamezení přístupu do prostor PCM.
7.3. Škody způsobené nedodržením provozního řádu odstraní odborná firma na náklady uživatele, který ji způsobil. Totéž platí i v případě nevyklizení prostor PCM nájemcem do 5 dní po ukončení nájemního vztahu.
7.4. Případné spory mohou být řešeny soudní cestou dle platných předpisů ČR.
7.5. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 01. 01. 2024.

S tímto Provozním řádem souhlasím:

Garáž č. ……………………………………………………….

Nájemce/jméno a příjmení …………………………………..

Podpis ………………………………………………………….